Sicilian rosary to Saint Joseph

Transcription courtesy of Preghiere Siciliane:

Posta:

San Giusippuzzu fustivu patri virgini fustivu comu la Matri Maria la rosa, Giuseppi lu gigghiu datini aiutu, riparu e cunsigghiu.

Scura ora e aggiorna dumani la pruvvidenza nn'aviti a mannari la pruvvidenza di la casa mia l'aspettu di Gesu, Giuseppi e Maria.

Grani: 

Ludamu l'eternu Quantu, lu Patri, lu Figghiu e lu Spiritu Santu Sia lodatu e binidittu sia lu nomu di Gèsu, Giuseppi e Maria.

Pater Noster

Ave Maria